El Software de CYPE en català

CATALÀ

Solicitud de información sobre los productos de CYPE

El software de CYPE en català

CYPE ha traduït tots els programes que integren el seu catàleg al català. Els usuaris catalanoparlants disposen d’un software ajustat a les seves necessitats, que els permetrà treballar d’una forma senzilla i còmoda.

Pot consultar més informació sobre els nostres programes en els següents enllaços:

 • Estructures

  • CYPECAD
   Disseny, càlcul i dimensionat d'estructures de formigó armat i metàl·liques compostes per: pilars, pantalles i murs; bigues de formigó, metàl·liques i mixtes; forjats de biguetes (genèriques, armades, pretesades, in situ, metàl·liques d'ànima plena i de gelosia), plaques alleugerides, lloses mixtes, forjats reticulars i lloses massisses; fonamentacions per lloses o bigues de fonamentació, sabates i enceps; obres de CYPE 3D integrades (perfils d'acer, alumini i fusta) amb 6 graus de llibertat per nus, incloent el dimensionament i optimització de seccions.

  • Generador de pòrtics
   Generador de geometria de pòrtics rígids i encavallades simples i múltiples. Generació automàtica de càrregues de vent i neu. Dimensionat i optimització de corretges metàl·liques de coberta i laterals de façana. Exporta la geometria i càrregues al programa CYPE 3D.

  • CYPE 3D
   Projecte d'estructures tridimensionals de barres amb perfils d'acer, alumini i fusta, incloent la fonamentació (sabates, enceps, bigues centradores i bigues de lligat) i el sistema de travament davant d'accions horitzontals, permetent tirants que traballen només a tracció. Diseny d'unions i plaques d'ancoratge per a estructura metàl·lica.

  • CYPE-Connect
   Comprovació, dimensionament i especejament d'unions en estructura metàl·lica.

  • Murs pantalla
   Càlcul, comprovació i dimensionament de murs pantalla. Les tipologies disponibles per al mur són les següents: Material genèric; Mur de formigó, armat per trams; Pilons de formigó armat; Cortina de micropilons; i Palplanxes metàl·liques.

   Poden introduir-se diferents elements de recolzament (ancoratges actius i pasius, puntals, forjats, etc.). L'anàlisi és no lineal, considerant per al terreny i els elements de recolzament una llei de comportament elastoplàstica. També es té en compte l'acció sísmica i es realitza la comprovació d'estabilitat global (cercles de lliscament).

  • Murs en mènsula de formigó armat
   Càlcul, comprovació i dimensionament de murs en mènsula de formigó armat per a contenció de terres i la seva corresponent fonamentació correguda (sabata ó encep sobre pilons). En l'anàlisi s'inclou l'acció sísmica i l'estabilitat global (cercles de lliscament).

  • Comprovació de punxonament
   Comprovació de l'Estat Límit d'Esgotament enfront de punxonament en forjats de llosa massissa sotmesos a càrregues concentrades. Es considera la presència de buits o alleugeriments en la llosa.

  • Escales
   Dimensionat i dibuix d'escales de formigó armat per a edificis, de dos trams iguals amb replà intermedi.

  • Lloses massisses recolzades
   Dimensionat, comprovació i dibuix de lloses massisses rectangulars de formigó armat sustentades en el seu contorn.

  • Mènsules curtes
   Dimensionat i comprovació de mènsules curtes de formigón armat.

  • Murs de soterrrani
   Dimensionat i comprovació de murs de soterrani de formigó armat.

  • Bigues de grean cantell
   Dimensionat i comprovació de bigues de gran cantell de formigó armat i de secció rectangular.

  • Elements de fonamentació
   Dimensionat, càlcul i armat de sabates i enceps; càlcul i comprovació de plaques d'ancoratge per pilars.

  • Bigues continues
   Càlcul, edició, dimensionament i comprovació de bigues continues.

  • Marcs
   Dimensionat i comprovació de marcs de formigó armat de secció rectangular o trapezial, uni o multicel·lular, per a passos inferiors de carreteres i obres de drenatge. Traçat poligonal lliure en planta i en alçat.

 • Instal·lacions

  • CYPECAD MEP
   Programari per al disseny i dimensionament de l'envolupant, la distribució, i les instal·lacions de l'edifici sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l'edifici.

  • CYPELEC REBT
   Càlcul d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial decret 842/2002).

  • CYPETHERM HE
   Justificació normativa de CTE DB HE 0 i HE 1 (revisió 2013) mitjançant el càlcul de la demanda energètica de calefacció i refrigeració, basat en el mètode horari simplificat d'UNE-EN ISO 13790, per a edificis de qualsevol ús; i el càlcul del consum energètic de calefacció, refrigeració i ACS en edificis d'ús residencial privat o assimilable.

  • CYPETHERM ISO 13788
   Càlcul de la humitat superficial crítica i de la condensació intersticial en elements constructius, sobre la base del comportament higrotèrmico dels materials i productes d'edificació, conforme a la metodologia de càlcul de la norma ISO 13788:2012.

  • CYPETHERM ASHRAE LOADS
   Càlcul de la càrrega tèrmica dels edificis segons el Mètode de les Sèries Temporals Radiants (RTSM) proposat per l'ASHRAE.

  • CYPETHERM ISO 10211
   Determinació de la transmitància tèrmica en ponts tèrmics lineals mitjançant la resolució i el postprocessament d'un model d'anàlisi de transferència de calor per elements finits, basat en la norma UNE-EN ISO 10211.

  • CYPE UPONOR
   Sistemes de climatització invisible UPONOR.

  • Instal·lacions de fontaneria i sanejament
   Càlcul, dimensionament i comprovació de xarxes hidràuliques per al subministrament i evacuació d'aigües en edificis, conforme a les Normes Bàsiques de l'Edificació (NBE), actualment derogades. Per realitzar el projecte conforme al CTE, ha d'utilitzar CYPECAD MEP.

  • Instal·lacions de climatització. Sistema HIDROFIVE
   Càlcul, comprovació i dimensionament d'instal·lacions de climatització mitjançant el sistema HIDROFIVE. Inclou el càlcul de càrregues tèrmiques, selecció d'equipaments i fan-coils, càlcul de canonades i conductes, descripció del sistema de control de la instal·lació, i elaboració de plànols i llistats. Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha comptat amb la supervisió tècnica de les empreses creadores del sistema HIDROFIVE: CIAT, HITECSA, LENNOX, YORK i SAUNIER DUVAL.

  • Abastament d'aigua
   Càlcul, disseny, comprovació i dimensionat automàtic de xarxes de subministrament d'aigües: mallades, ramificades i mixtes.

  • Clavegueram
   Càlcul, disseny, comprovació i dimensionat automàtic de xarxes de sanejament.

  • Electrificació
   Càlcul, disseny, comprovació i dimensionat automàtic de xarxes mallades, ramificades i mixtes de subministrament elèctric. Xarxes de mitja i baixa tensió trifàsica y monofàsica.

  • Subministrament de gas
   Càlcul, disseny, comprovació i dimensionat automàtic de xarxes mallades, ramificades i mixtes de gas.

  • CYPECAD MEP. Versió estudiants
   Programari per al disseny i dimensionament de l'envolupant, la distribució, i les instal·lacions de l'edifici sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l'edifici. Versió estudiants.

  • CYPECAD MEP. Versió estudiants
   Programari per al disseny i dimensionament de l'envolupant, la distribució, i les instal·lacions de l'edifici sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l'edifici. Versió estudiants.

 • Gestió

  • Arquimedes
   Amidaments, Pressupostos, Certificacions, Plecs de Condicions i Llibre de l'Edifici (inclús Manual d'Ús i Manteniment). Amb amidament i certificació a partir de fitxers DXF i DWG.

  • Arquimedes i control d'obra
   Amidaments, Pressupostos, Certificacions, Plecs de Condicions, Llibre de l'Edifici (inclús Manual d'Ús i Manteniment) i Control Pressupostari d'Obra. Amb amidament i certificació a partir de fitxers DXF i DWG.

  • Generador de preus
   Generador de preus de la construcció. Inclou preus descompostos, instruccions per a la redacció del Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici i informació comercial sobre productes de fabricants.

  • Generadors de pressupostos
   Generen un pressupost ajustat al mercat, mitjançant el càlcul i desglossament d'uns amidaments interns, amb els seus corresponents preus descompostos, permetent la definició detallada de les disposicions constructives, característiques tècniques i qualitats del projecte. Els resultats són exportables a qualsevol programa d'amidaments i pressupostos.

  • Predimensionadors d'amidaments i pressupostos
   Generan un pressupost ajustat al mercat, mitjançant el càlcul i desglosament de uns amidaments interns, amb els seus corresponents preus descompostos. Els resultats són exportables a qualsevol programa d'amidaments i pressupostos.

  • Arquimedes. Edició ASEMAS
   Amidaments, Pressupostos i Plecs de Condicions. Programa exclusivament per a mutualistes d'ASEMAS.

  • Arquimedes. Edició IVE
   Amidaments, Pressupostos, Certificacions, Plecs de Condicions i Llibre de l'Edifici (inclús Manual d'Ús i Manteniment). Amb amidament i certificació a partir de fitxers DXF i DWG.

  • Arquimedes. Versió estudiants
   Amidaments, Pressupostos i Plecs de Condicions. Programa exclusivament per a ús docent i acadèmic.

 • Documentació

  • Memòria del projecte segons el CTE
   Eina per a la gestió del projecte amb el contingut i l'ordre establerts en la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació. El programa permet desenvolupar qualsevol tipus de projecte, compta amb l'ajuda d'assistents, i permet utilitzar els arxius dels programes de CYPE per a la justificació dels DB del CTE.

  • Estudi bàsic de seguretat i salut
   Redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut, per a obra nova i rehabilitació.

  • Projecte de demolició
   Redacció del Projecte de demolició.

  • Detalls constructius
   Detalls constructius. Desenvolupat per CYPE Ingenieros S.A., amb l'assessorament tècnic i la supervisió del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, fruit del conveni entre ambdues entitats. Inclou el Generador de preus de la construcció, amb preus descompostos, instruccions per a la redacció del Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici i informació comercial sobre productes de fabricants.

  • Biblioteca de detalls constructius per a estructures
   Biblioteca de detalls constructius per a estructures de formigó, metàl·liques i mixtes. Inclou fonamentacions, tant amb sabates com amb enceps de pilons, lloses de fonamentació, murs i pantalles.

  • Cypedoc. Manual d'ús i manteniment de l'edifici
   Impressió del manual d'ús i manteniment d'un edifici a partir dels elements seleccionats o automàticament interpretant un fitxer BC3.

  • Cypedoc. Llibre de l'edifici
   Impressió del Llibre de l'edifici, com a descripció de les característiques de l'obra realment executada, amb els continguts que exigeix la LOE (Llei d'Ordenació de l'Edificació). Inclou el Manual d'ús i manteniment de l'edifici.

  • Estudi de rehabilitació energètica d'edificis
   Estudi econòmic de la rehabilitació energètica d'edificis d'habitatges, incloent l'obtenció del certificat energètic de l'edifici existent i del resultant d'aplicar les mesures de millora.

 • Versions dels programes de CYPE

 • Normativa implementada

 • Àrea de descàrrega
Error processing SSI file